بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

عبدالهادی جهانشاهی

عبدالهادی جهانشاهی

عبدالهادی جهانشاهی

شماره نظام پزشکی : 18634

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان شهید قنادان زاده (مولوی) - مجتمع پزشکی سجاد

عبدالهادی جهانشاهی

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی توراکس