بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

عبدالعظیم قلمبر

عبدالعظیم قلمبر

شماره نظام پزشکی : 13336

بیشتر بدانید