بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

برنامه کلینیک ها

برنامه کلینیک ها

همواره شما میتوانید با شماره مستقیم 06132933401 با درمانگاه تماس حاصل فرمایید

ارتوپدی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر علوی نژاد 9:30 تا 11:30
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
یکشنبه دکتر مقتدایی منش 8:00 تا 10:00
دوشنبه
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
دکتر مهدی نسب 16:00 تا 17:00
سه شنبه دکتر مرتضی فکور 12:00 تا 14:00
چهارشنبه دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
پنجشنبه دکتر مهدی نسب 12:00 تا 13:00

**********

زنان و زایمان:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
خانم دکتر دهقان 9:00
یکشنبه آقای دکتر اشراقی 9:00 تا 12:00
دوشنبه
خانم دکتر اسکندری 17:00
سه شنبه خانم دکتر دهقان 9:00
چهارشنبه
- -
پنجشنبه
خانم دکتر نجفیان 9:00
آقای دکتر اشراقی 9:00 تا 12:00

**********

کلیه و مجاری ادراری:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر پشم فروش 10:30 تا 12:00
دکتر محمدعلی حسینی 16:30 تا 20:00
یکشنبه
دکتر جوادنیا 8:00 تا 11:00
دکتر محمدعلی حسینی 16:30 تا 20:00
دوشنبه دکتر جوادنیا 8:00 تا 11:00
سه شنبه
دکتر قائدی زاده 9:00 تا 13:00
دکتر محمدعلی حسینی 16:30 تا 20:00
چهارشنبه
دکتر پشم فروش 10:00 تا 12:00
دکتر محمدعلی حسینی 16:30 تا 20:00
پنجشنبه دکتر قائدی زاده 10:00 تا 12:00

**********

آنکولوژی بزرگسالان (خون و سرطان):

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 14:00 تا 18:00
یکشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 14:00 تا 18:00
دوشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 14:00 تا 18:00
سه شنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 14:00 تا 18:00
چهارشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 14:00 تا 18:00
پنجشنبه - -

**********

داخلی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30
یکشنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30
دوشنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30
سه شنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30
چهارشنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30
پنجشنبه متخصص داخلی 9:30 تا 12:30

**********

جراح عمومی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر جهانشاهی (فوق تخصص ریه) 12:00 تا 14:00
یکشنبه دکتر جلودار 11:00 تا 12:00
دوشنبه دکتر سلماسی 17:00
سه شنبه دکتر مشهدی زاده 12:00 تا 14:00
چهارشنبه دکتر جلودار 11:00 تا 12:00
پنجشنبه
دکتر سلماسی 11:00 تا 12:00
دکتر سرمست 10:00 تا 12:00

**********

چشم:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر اکملی 16:00 تا 18:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه دکتر آلبوکرد 12:00 تا 14:00

**********

گوش و حلق و بینی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه دکتر آباب زاده 10:00 تا 12:00
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

مغز و اعصاب:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر زینالی 12:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

***********

نورولوژی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر سمیع 11:00 تا 13:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

گوارش (آندوسکوپی، کلونوسکوپی):

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر عبادی 14:00
یکشنبه دکتر پارسی 14:00
دوشنبه دکتر عبادی 16:00
سه شنبه دکتر پارسی 14:00
چهارشنبه دکتر عبادی 14:00
پنجشنبه - -

**********

قلب و عروق:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر جهانگیری 9:00 تا 11:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه
دکتر عادل 9:00 تا 11:00
دکتر حیبر 8:00 تا 10:00

**********

زیبایی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر بابایی (فوق تخصص) 17:00 تا 19:00
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

اطفال:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر اسدپور 9:00 تا 10:30
یکشنبه دکتر اسدپور 9:00 تا 10:30
دوشنبه دکتر اسدپور 9:00 تا 10:30
سه شنبه دکتر اسدپور 9:00 تا 10:30
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

کارشناس تغذیه:

روزهای هفته کارشناس ساعت
شنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00
یکشنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00
دوشنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00
سه شنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00
چهارشنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00
پنجشنبه خانم رئیسیان 9:00 تا 13:00

پرطرفدارترین ها