بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

شاهرخ رئیسیان (عضو هیئت مدیره)

شاهرخ رئیسیان (عضو هیئت مدیره)

شاهرخ رئیسیان (عضو هیئت مدیره)

شماره نظام پزشکی : 32055

خوزستان - اهواز - کیانپارس - خیابان پهلوان شرقی - نبش اردیبهشت - مجتمع آویستا - طبقه نهم

شاهرخ رئیسیان (عضو هیئت مدیره)

فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در سال 69

جراحی دهان و فک و صورت از سال 76

مدیرعامل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند از سال 96 تاکنون

چاپ مقالات متعدد همچون:

بررسی و مقایسه میزان تاثیر دارو و فیزیوتراپی در کاهش دردهای TMJ

بررسی شکستگیهای فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی شهر اهواز