بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

مهین نجفیان (مدیر عامل)

مهین نجفیان (مدیر عامل)

مهین نجفیان (مدیر عامل)

شماره نظام پزشکی : 29467

مهین نجفیان (مدیر عامل)

متخصص زنان و زایمان و نازایی