بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

حسن آبشیرینی

حسن آبشیرینی

حسن آبشیرینی

شماره نظام پزشکی : 21543

خیابان نادری - بین نظامی و فردوسی - مجتمع ابوالفضل عباس (روزهای زوج)

حسن آبشیرینی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی