بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

عبدالحسین مهدی نسب

عبدالحسین مهدی نسب

شماره نظام پزشکی : 21433

بیشتر بدانید

حمیدرضا مقتدایی منش

حمیدرضا مقتدایی منش

شماره نظام پزشکی : 64815

بیشتر بدانید

شهنام موسوی

شهنام موسوی

شماره نظام پزشکی : 94105

بیشتر بدانید

مرتضی فکور

مرتضی فکور

شماره نظام پزشکی : 121529

بیشتر بدانید