بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

بهبود کیفیت و اعتباربخشی

بهبود کیفیت و اعتباربخشی

بهبود کیفیت و اعتباربخشی یعنی:

               انجام دادن كارهای درست

                                 به شیوه درست

                                              در مكان و زمان درست

                                                            برای بیمار درست

                                                                         همراه با پيدايش نتيجه درست

نمودار سازمانی:

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب