بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

امیر آبابزاده

امیر آبابزاده

شماره نظام پزشکی : 35841

بیشتر بدانید

سید عبدالحسین معصومی

سید عبدالحسین معصومی

شماره نظام پزشکی : 17688

بیشتر بدانید

حسن آبشیرینی

حسن آبشیرینی

شماره نظام پزشکی : 21543

بیشتر بدانید