بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

عبدالحسین مهدی نسب

عبدالحسین مهدی نسب

شماره نظام پزشکی : 21433

بیشتر بدانید

حمیدرضا مقتدایی منش

حمیدرضا مقتدایی منش

شماره نظام پزشکی : 64815

بیشتر بدانید

شهنام موسوی

شهنام موسوی

شماره نظام پزشکی : 94105

بیشتر بدانید

عبدالهادی جهانشاهی

عبدالهادی جهانشاهی

شماره نظام پزشکی : 18634

بیشتر بدانید

امین بحرینی

امین بحرینی

شماره نظام پزشکی : 93503

بیشتر بدانید

نصرالله استادیان

نصرالله استادیان

شماره نظام پزشکی : 42931

بیشتر بدانید

محمدحسین سرمست شوشتری

محمدحسین سرمست شوشتری

شماره نظام پزشکی : 28607

بیشتر بدانید

اسماعیل مشهدی زاده

اسماعیل مشهدی زاده

شماره نظام پزشکی : 24693

بیشتر بدانید

رضا باباپور

رضا باباپور

شماره نظام پزشکی : 68163

بیشتر بدانید

امیر آبابزاده

امیر آبابزاده

شماره نظام پزشکی : 35841

بیشتر بدانید

محبوبه قادر پناه

محبوبه قادر پناه

شماره نظام پزشکی : 22357

بیشتر بدانید

سید عبدالحسین معصومی

سید عبدالحسین معصومی

شماره نظام پزشکی : 17688

بیشتر بدانید

مسعود زینالی

مسعود زینالی

شماره نظام پزشکی : 34961

بیشتر بدانید

سید صدرالدین عادل

سید صدرالدین عادل

شماره نظام پزشکی : 30431

بیشتر بدانید

محمد حسن عادل

محمد حسن عادل

شماره نظام پزشکی : 28569

بیشتر بدانید

سامان تقویان پور

سامان تقویان پور

شماره نظام پزشکی : 69133

بیشتر بدانید

عبدالحسین پشم فروش

عبدالحسین پشم فروش

شماره نظام پزشکی : 24663

بیشتر بدانید

عبدالحسین جوادنیا

عبدالحسین جوادنیا

شماره نظام پزشکی : 18505

بیشتر بدانید

محمد علی حسینی

محمد علی حسینی

شماره نظام پزشکی : 18679

بیشتر بدانید

عبدالمجید قائدی زاده

عبدالمجید قائدی زاده

شماره نظام پزشکی : 21114

بیشتر بدانید

محمدرضا دادفر

محمدرضا دادفر

شماره نظام پزشکی : 31340

بیشتر بدانید

محمد مالکی (بازرس)

محمد مالکی (بازرس)

شماره نظام پزشکی : 77608

بیشتر بدانید

سعید صدری نیا

سعید صدری نیا

شماره نظام پزشکی : 56886

بیشتر بدانید

مصطفی سمیع

مصطفی سمیع

شماره نظام پزشکی : 46102

بیشتر بدانید

بهداد پاک سرشت

بهداد پاک سرشت

شماره نظام پزشکی : 78885

بیشتر بدانید

علی احمدزاده

علی احمدزاده

شماره نظام پزشکی : 16393

بیشتر بدانید

فرشاد مرادی نیا

فرشاد مرادی نیا

شماره نظام پزشکی : 66544

بیشتر بدانید

محمدرضا پی پل زاده

محمدرضا پی پل زاده

شماره نظام پزشکی : 19491

بیشتر بدانید

سیما احتشام زاده

سیما احتشام زاده

شماره نظام پزشکی : 78754

بیشتر بدانید

معصومه دهقان

معصومه دهقان

شماره نظام پزشکی : 22970

بیشتر بدانید

مهدی اشراقی

مهدی اشراقی

شماره نظام پزشکی : 17791

بیشتر بدانید

راضیه محمد جعفری

راضیه محمد جعفری

شماره نظام پزشکی : 29718

بیشتر بدانید

لیلا هرمزی

لیلا هرمزی

شماره نظام پزشکی : 93678

بیشتر بدانید

نرجس دیباوند

نرجس دیباوند

شماره نظام پزشکی : 85514

بیشتر بدانید

اباذر پارسی

اباذر پارسی

شماره نظام پزشکی : 100031

بیشتر بدانید

شهره بلادی بهبهانی

شهره بلادی بهبهانی

شماره نظام پزشکی : 88918

بیشتر بدانید

حسن آبشیرینی

حسن آبشیرینی

شماره نظام پزشکی : 21543

بیشتر بدانید

عبدالعظیم قلمبر

عبدالعظیم قلمبر

شماره نظام پزشکی : 13336

بیشتر بدانید

مرتضی طهماسبی

مرتضی طهماسبی

شماره نظام پزشکی : 26230

بیشتر بدانید

مرتضی فکور

مرتضی فکور

شماره نظام پزشکی : 121529

بیشتر بدانید

امیر احمد سلماسی

امیر احمد سلماسی

شماره نظام پزشکی : 26313

بیشتر بدانید