بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

برنامه کلینیک ها

برنامه کلینیک ها

همواره شما میتوانید با شماره مستقیم 06132933401 با درمانگاه تماس حاصل فرمایید

ارتوپدی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
یکشنبه
دکتر مقتدایی منش 8:00 تا 11:00
دکتر موسوی 11:30 تا 13:00
دوشنبه
دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
دکتر مهدی نسب 17:00 تا 20:00
سه شنبه دکتر علوی نژاد 10:00 تا 12:00
چهارشنبه دکتر محمد فکور 12:00 تا 14:00
پنجشنبه دکتر مهدی نسب 12:00 تا 14:00

**********

زنان و زایمان:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
خانم دکتر دهقان 9:00
یکشنبه خانم دکتر موری 10:00 تا 12:00
دوشنبه
- -
سه شنبه
خانم دکتر دهقان 9:00
خانم دکتر موری 10:00 تا 12:00
چهارشنبه
- -
پنجشنبه
خانم دکتر موری 10:00 تا 12:00

**********

کلیه و مجاری ادراری:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر پشم فروش 12:00 تا 14:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
یکشنبه
دکتر محمدعلی حسینی 10:00 تا 12:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
دوشنبه
دکتر قائدی زاده 10:00 تا 12:00
دکتر مختار حسینی 12:00 تا 14:00
سه شنبه
دکتر قائدی زاده 10:00 تا 13:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
چهارشنبه
دکتر پشم فروش 12:00 تا 14:00
دکتر محمدعلی حسینی 17:00 تا 20:00
پنجشنبه دکتر قائدی زاده 10:00 تا 13:00

**********

آنکولوژی بزرگسالان (خون و سرطان):

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 17:00 تا 22:00
یکشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 17:00 تا 22:00
دوشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 17:00 تا 22:00
سه شنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 17:00 تا 22:00
چهارشنبه دکتر احسان پور (فوق تخصص سرطان) 17:00 تا 22:00
پنجشنبه - -

**********

داخلی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
یکشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
دوشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
سه شنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
چهارشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00
پنجشنبه متخصص داخلی 9:00 تا 12:00

**********

جراح عمومی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه
دکتر جهانشاهی (فوق تخصص ریه) 12:00 تا 14:00
دکتر جلودار 10:00 تا 12:00
یکشنبه دکتر جعفر زاده 10:00 تا 12:00
دوشنبه دکتر جلودار 10:00 تا 12:00
سه شنبه دکتر مشهدی زاده 11:00 تا 13:00
چهارشنبه دکتر جلودار 10:00 تا 12:00
پنجشنبه
دکتر سرمست 10:00 تا 13:00

**********

چشم:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

گوش و حلق و بینی:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه دکتر آباب زاده 11:00 تا 13:00
سه شنبه - -
چهارشنبه دکتر آباب زاده 11:00 تا 13:00
پنجشنبه - -

**********

مغز و اعصاب:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه دکتر زینالی 12:00 تا 14:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه دکتر اردشیر زاده 08:00 تا 10:00
پنجشنبه - -

***********

فوق تخصص غدد:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه دکتر شیرین پور 11:00 تا 13:00
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

گوارش (آندوسکوپی، کلونوسکوپی):

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

قلب و عروق:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه - -
یکشنبه - -
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه
دکتر عادل 10:00 تا 12:00

**********

فوق تخصص کبد و پیوند کلیه:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر بحرینی 16:00 تا 23:00
یکشنبه دکتر بحرینی 16:00 تا 23:00
دوشنبه - -
سه شنبه - -
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -
جمعه دکتر بحرینی 16:00 تا 23:00

**********

اطفال:

روزهای هفته پزشک ساعت
شنبه دکتر اسدپور 9:30 تا 10:30
یکشنبه دکتر اسدپور 9:30 تا 10:30
دوشنبه دکتر اسدپور 9:30 تا 10:30
سه شنبه دکتر اسدپور 9:30 تا 10:30
چهارشنبه - -
پنجشنبه - -

**********

کارشناس تغذیه:

روزهای هفته کارشناس ساعت
شنبه خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
یکشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
دوشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
سه شنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
چهارشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00
پنجشنبه
خانم جوادنیا 8:00 تا 13:00
خانم رئیسیان 14:00 تا 18:00

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب