بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

معرفی پزشکان

معرفی پزشکان

سیما احتشام زاده

سیما احتشام زاده

شماره نظام پزشکی : 78754

بیشتر بدانید

معصومه دهقان

معصومه دهقان

شماره نظام پزشکی : 22970

بیشتر بدانید

مهدی اشراقی

مهدی اشراقی

شماره نظام پزشکی : 17791

بیشتر بدانید

راضیه محمد جعفری

راضیه محمد جعفری

شماره نظام پزشکی : 29718

بیشتر بدانید

لیلا هرمزی

لیلا هرمزی

شماره نظام پزشکی : 93678

بیشتر بدانید

نرجس دیباوند

نرجس دیباوند

شماره نظام پزشکی : 85514

بیشتر بدانید