بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

هزینه های جراحی

هزینه های جراحی

تعرفه ها: (تمام هزینه ها به ریال می باشد)

در بخش گردشگر سلامت به مبالغ پایین 20% اضافه میگردد

مدت اقامت بسته به شرایط بیمار قابل تغییر است

یک تخته دو تخته عمومی NICU نوزاد سالم همراه CCU ICU
22,556,250 14,034,000 10,024,500 36,084,000 7,018,500 2,000,000 23,055,000 36,084,000

*****************************

ردیف فعالیت درمانی مدت اقامت (روز) قیمت کل (تومان) توضیحات
1 هموروئیدکتومی بدون لیزر 7 - 10 7500000 - 8750000 -
2 ترمیم هرنی 7 - 10 7500000 - 8750000 -
3 کوله سیستکتومی 10 - 12 12500000 -
4 تیروئیدکتومی 3 - 5 20000000 - 22500000 -
5 ترمیم هرنی محل عمل 3 - 5 15000000 - 17500000 -
6 آپاندکتومی 3 - 5 7500000 - 8750000 -
7 فیستول آنال 3 - 5 10000000 -
8 ابدومینوپلاستی 3 - 5 18750000 - 25000000 -
9 ماموپلاستی 3 - 5 25000000 -
10 لیپوماتیک 3 - 5 18750000 - 25000000 -
11 لیپوساکشن 3 - 5 18750000 - 25000000 -
12 بیوپسی پستان 3 - 5 7500000 -
13 ماستکتومی 3 - 5 12500000 -
14 ویپل 3 - 5 37500000 - 50000000 با احتساب وسایل
15 هپاتکتومی 3 - 5 37500000 - 50000000 با احتساب وسایل
16 لاپاراسکوپیک کل سیستکتومی 3 - 5 10000000 با احتساب وسایل
17 تومورهای دستگاه گوارش 3 - 5 18750000 - 25000000 با احتساب وسایل
18 هموروئیدکتومی با لیزر 3 - 5 11250000 - 12500000 با احتساب وسایل
19 سینوس پیلونیدال 3 - 5 6000000 - 7000000 -
20 توراکوتومی - توبکتومی 3 - 5 25000000 - 30000000 بدون آی سی یو
21 تراکئوستومی 3 - 5 8750000 - 10000000 -
22 تومور جدار قفسه 3 - 5 25000000 - 31250000 -
23 توتال نی یک طرفه 3 46250000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
24 توتال هیپ یک طرفه 3 43750000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
25 CTS یک طرفه 3 12500000 با اتاق خصوصی
26 آرتروسکوپی ACL 2 35000000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
27 تعویض مفصل شانه 3 37500000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
28 مینیسک و ACL 2 40000000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
29 فیوژن مهره کمر 2 62500000 بدون وسیله با اتاق خصوصی
30 لامینوکتومی 4 50000000 بدون وسیله با اتاق خصوصی

 

پرطرفدارترین ها

دسته بندی ها
آخرین مطالب