بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

درخششی دیگری برای واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

درخششی دیگری برای واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

درخششی دیگری برای واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

 *** افتخاری دیگر برای بیمارستان ***

برتر شدن واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

در بین بیمارستان های شرق اهواز

برای دومین سال متوالی

مطالب مرتبط