بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

محمدرضا ملائکه (مدیرعامل)

محمدرضا ملائکه (مدیرعامل)

محمدرضا ملائکه (مدیرعامل)

شماره نظام پزشکی : 34918

خوزستان - اهواز - زیتون کارمندی - فلکه چیتا - اول خیابان حجت - مجتمع پزشکی شعله

محمدرضا ملائکه (مدیرعامل)

متخصص جراحی عمومی