بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

امیر آبابزاده

امیر آبابزاده

امیر آبابزاده

شماره نظام پزشکی : 35841

خوزستان - اهواز - خیابان نادری - نبش خیابان علم الهدی - مجتمع پزشکی سعدی

امیر آبابزاده

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی و حنجره