بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

عبدالرسول زمانی فروشانی (بازرس)

عبدالرسول زمانی فروشانی (بازرس)

عبدالرسول زمانی فروشانی (بازرس)

شماره نظام پزشکی : 21568

بیمارستان اروند

عبدالرسول زمانی فروشانی (بازرس)

متخصص بیهوشی