بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

سیما احتشام زاده

سیما احتشام زاده

سیما احتشام زاده

شماره نظام پزشکی : 78754

سیما احتشام زاده

متخصص زنان و زایمان و نازایی