بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

راضیه محمد جعفری

راضیه محمد جعفری

راضیه محمد جعفری

شماره نظام پزشکی : 29718

راضیه محمد جعفری

 متخصص زنان و زایمان از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1372