بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

گالری

آلبوم تصاویر

جراحی مردانجراحی مردان
  • 1 تصویر

جراحی مردان

واقع در ظلع شرقی - طبقه سوم

بخش زنانبخش زنان
  • 0 تصویر

بخش زنان

واقع در ضلع شرقی - طبقه دوم

بخش زایشگاهبخش زایشگاه
  • 0 تصویر

بخش زایشگاه

واقع در ضلع شرقی - طبقه اول

بخش آی سی یوبخش آی سی یو
  • 0 تصویر

بخش آی سی یو

واقع در ضلع شرقی - طبقه چهارم

بخش سی سی یوبخش سی سی یو
  • 0 تصویر

بخش سی سی یو

واقع در ضلع شرقی - طبقه پنجم