بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

بهینه سازی و نوسازی تخت های فرسوده بخش های زایشگاه و مردان

بهینه سازی و نوسازی تخت های فرسوده بخش های زایشگاه و مردان

بهینه سازی و نوسازی تخت های فرسوده بخش های زایشگاه و مردان

به جهت خدمات رسانی بهتر و آسایش بیماران گرامی، تخت های بخش های زایشگاه و مردان نوسازی گردید

مطالب مرتبط