بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند...

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اروند

ارائه دهنده خدمات نوین پزشکی به همراه پزشکانی متخصص و مجرب

دارای گواهینامه اعتباربخشی ملی درجه یک بیمارستانی

دارای گواهینامه اعتباربخشی ملی درجه یک بیمارستانی

آخرین مطالب